Контакты
Україна, Київ
E-Mail
Телефон 044-452-77-43
Веб сайт http://kgsm1.kiev.ua/
Facebook Facebook

до


О, Спорт! Ти - прогрес!

Ти сприяєш вдосконаленню

людини – найбільш прекрасного

творіння природи.


          П’єр де Кубертен


спорт6

Директор КГСМ №1 Проскура О. І. 

під час нагородження учнів -
переможців 
спортивних змагань 
Першого Київського 
Фестивалю
Партнерства 
«Освітній Хакатон-2017»


зв

Учитель ОЗВ Маленьков А.А.

з вихванцями -

учнями 10-11 класів КГСМ №1


зв1


З допомогою фізичних вправ і

стриманості більшість людей може

обійтись без медицини.
                      Дж.Аддісон


дс22

спорт10

спорт

спорт1

спорт2

спорт3

спорт7

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вітаємо Вас на сторінці методичної кафедри учителів

предметів "Фізична культура" та "Основи захисту Вітчизни"

КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ №1!                           Людина, яка перестала займатись

     фізичними вправами,

                               часто чахне тому, що сила її органів 

                                            послаблюється внаслідок відмови від руху. 
                                                                                                   Авіценна

kgsm


КУРС НА НОВУ ОСВІТУ!


 Педагогічний колектив Київської гімназії східних мов №1
впевнено крокує шляхом 
Нової Української Школи. 

Реформи освіти, які зараз обговорюють у суспільстві,
стосується усіх верств населення, 
перш за все учнів, педагогів та батьків. 

Новий Закон України «Про освіту», який сьогодні ретельно вивчається вчителями навчального закладу, став основним джерелом - підручником педагогів, діяльність яких керується цим законом. 

Обов`язкове виконання Закону України «Про освіту» та обраний курс на реформи Нової Школи кожним вчителем підніме рівень української освіти на вищу світову сходинку.НАВЧАЄМОСЬ ВПРОЖОВЖ ЖИТТЯ!


Навчання фізичної культури в основній школі спрямоване на досягнення загальної мети базової загальної середньої освіти, що полягає у розвиткові і соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.нова школа


Відповідно  нового  Закону «Про освіту» ключовими

для Нової української школи визначено такі компетентності:

 1. Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами. 
  Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ — у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
 2. Спілкування іноземними мовами
  Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 3. Математична грамотність. 
  Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях.
  Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
 5. Інформаційно-цифрова компетентність. Компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 6. Уміння навчатися впродовж життя. 
  Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
 7. Соціальні і громадянські компетентності. 
  Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
 8. Підприємливість
  Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.
 9. Загальнокультурна грамотність. 
  Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя
  Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

дсдс1


ЯКІСНИЙ СКЛАД  ВЧИТЕЛІВ

Методичної кафедри фізичного виховання та ОЗВ

Київської гімназії східних мов №1 
Святошинського району м. Києва на 2017-2018 н. р.Худжамова Тетяна Петрівна – учитель фізичного виховання, вчитель-методист, відмінник освіти України.

Методична тема «Методи оптимізації навчання на уроках фізичного виховання в початкових класах»

Кобилянська Людмила Миколаївна - учитель фізичного виховання, вчитель-методист.

Методична тема «Українські народні ігри на уроках із фізичного виховання»

Маленьков Анатолій Артемович - учитель ОЗВ, відмінник освіти України.

 Методична тема «Методика навчання стрільби з пневматичної гвинтівки»

Іваніна Ольга Андріївна – учитель МСП, біології, має медичну освіту.

 Методична тема «Методика навчання надання першої допомоги постраждалим»

Лі Арнольд Антонович - учитель фізичного виховання, тренер-інструктор.

 Методична тема «Мультимедійні інновації на уроках фізичного виховання»
дс2дс4


ГОЛОВНЕ - ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ`Я УЧНІВ


   На кожній з частин уроку: підготовчій, основній і заключній учителі диференціюють навантаження і обсяг фізичних зусиль для кожного учня. Проводять індивідуальну додаткову роботу та відпрацювання за чітким виконанням елементів вправ, ще не засвоєних окремими учнями в групах.

   Учителі постійно контролюють навантаження учнів під час уроку. Причому, достатньо уваги приділяють вмінню учнів здійснювати самоконтроль за своїм організмом (вимірювання пульсу до і після навантаження, правильність дихання, тощо). У своїй діяльності учителі враховують оздоровчу роль фізичної культури, тому намагаються постійно контролювати стан учнів під час уроку.

  На заняттях належна увага приділяється питанням охорони життя та здоров’я учнів. Своєчасно проводяться перевірки та складаються відповідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у спортивній залі та на спортивному майданчику, двічі на рік (кінець серпня та січень) обстежується нестандартне обладнання на міцність, відповідно до вимог реєструють усі види інструктажів, під час навчальних занять питання дотримання учнями норм безпеки постійно знаходяться в полі зору вчителів, вони професійно страхують учнів під час виконання окремих вправ, надають методичні теоретичні та практичні рекомендації а саме з гімнастики: акробатика, виси та упори, вправи на гімнастичних лавах; з легкої атлетики : стрибки у довжину з розбігу, метання малого м᾽яча, гранати на точність та дальність, бігові вправи на короткі, середні та довгі дистанції; спортивних ігор з баскетболу, волейболу, футболу : передача і ловля м᾽яча, ведення та обведення, вибивання , виривання , накривання, та перехоплення м᾽яча, кидок у кільце, передача та прийом м᾽яча, подача м᾽яча, удари по воротах різними способами, гра  в захисті, напад і, взаємодія гравців під час ігор.
 Гімнастика, фізичні вправи повинні міцно увійти в повсякденне життя кожного,
хто хоче зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя.


Гіппократ

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
formula.kr.ua